Bylinná síla čínské tradice!®
Vše pro celostní přístup


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky zásilkového prodeje PRAGON s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.pragon.cz.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
Provozovatel tohoto internetového obchodu je společnost :

PPRAGON s.r.o.
Imrychova 883
143 00 Praha 4
IČ: 26454238
DIČ: CZ26454238
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze od 10.července 2001 v oddíle C, vložce 83340
E-mail: eshop@pragon.cz
Telefon: +420 220 873 123
Kontaktní adresa: PRAGON s.r.o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7

Definice pojmů

 1. PRODÁVAJÍCÍ – prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě PRAGON s.r.o. (www.pragon.cz).
 2. KUPUJÍCÍ – fyzická nebo právnická osoba, která kupuje zboží od prodávajícího na základě kupní smlouvy.
 3. SMLOUVA – dohoda mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající se zavazuje, že dodá zboží kupujícímu a kupující se zavazuje uhradit stanovenou kupní cenu zboží.
 4. ZBOŽÍ – zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.pragon.cz.
 5. OP – tyto obchodní podmínky.
 6. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU – zboží při převzetí kupujícím není ve shodě se smlouvou.

Výčet nejdůležitějších bodů obchodních podmínek:

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že byl obeznámen a souhlasí s těmito OP.
 2. Kupující může provádět objednání zboží bez registrace.
 3. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/200 o ochraně osobních údajů. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a informace v ní obsažené nejsou veřejně přístupné.
 4. Kupní cena zboží je vždy uváděna včetně DPH.
 5. Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny v E-shopu v sekci Ceny dopravy a možnosti platby.
 6. Dopravu zdarma máte možnost získat v závislosti na výši objednávky, a to pouze u doprav po České republice.
 7. Při registraci a objednávání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
 8. Kupující provede objednávku okamžikem kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 9. Smlouva (dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o předání zboží a úhradě ceny) vzniká v okamžiku doručení e-mailu potvrzujícího objednávku.
 10. Kupující má ze zákona právo odstoupit od smlouvy (bez udání důvodu) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 11. Obvyklá lhůta pro dodání Zboží činí  5 (pět) pracovních dní, pokud je místo dodání na území České republiky. V případě, že je místo dodání na území Slovenské republiky činí obvyklá lhůta pro dodání 10 (deset) pracovních dní
  1. od akceptace objednávky
  2. ode dne následujícího po dni úhrady kupní ceny a to pouze u platby kartou nebo převodem
 12. K dodanému zboží je vždy přibalena příslušná faktura.
 13. Kupující je povinen ihned při převzetí zboží prohlédnout neporušenost balení. Porušenou zásilku není kupující povinen převzít.
 14. Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných vadách.
 15. Vybavení a součásti tvořící E-shop (např. fotografie zboží) jsou chráněny autorským právem.
 16. Prodávající může zrušit Uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy, nebo nevyužívá svůj účet déle než 12 měsíců.
 17. Prodávajícím je firma PRAGON s.r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky 1/2014 [dále jen „OP“] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany společnosti PRAGON s.r.o., sídlem Praha 4, Imrychova 883, PSČ 143 00, Česká republika, adresa pro doručování Praha 7, Dělnická 54 , PSČ 170 00, Česká republika, identifikační číslo: 26454238, DIČ: CZ26454238, společnost je zapsána u Městského soudu  v Praze od 10. července 2001 v oddíle C, vložce 83340, bankovní spojení: č.ú. 51-2449680287/0100 – Komerční banka, tel.: +420 220 873 123, e-mail: eshop@pragon.cz [dále jen „Prodávající“], právnickým nebo fyzickým osobám [dále jen „Kupující“]. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.
 2. Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (E-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.pragon.cz [dále jen „Zboží“].
 3. Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího a veškeré právní vztahy založené tímto závazkovým vztahem se vždy řídí právem České republiky, zejména pak uzavřenou Smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „OZ“], a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“]; není-li však Kupujícím spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se Zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpis jinak. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se zavazují prodávající a Kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran; nedojde-li k této dohodě, řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a Kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 7, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.
 4. OP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží.
 5. Odesláním objednávky z internetové adresy www.pragon.cz [dále také jen „E-shop“] Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. OP jsou závazné pouze pro prodej Zboží prostřednictvím E-shopu.
 6. OP upravují také práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.pragon.cz, jakož i další související právní vztahy.
 7. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží [dále jen „Uživatelský účet“]. Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.
 2. Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně OP), či v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá.
 5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření Smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a její akceptace Prodávajícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neuplatní. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje:
  1. identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu: jméno a příjmení (název/firma/IČO), adresa bydliště (sídla), přičemž pro případ určení jiného místa dodání, než které je označeno jako bydliště (sídlo), může Kupující v tomto formuláři využít pole „Doručovací údaje:“. Nebude-li  uvedeno jiné místo dodání, má se za to, že je jím adresa bydliště (sídla), e-mailová adresa a kontaktní telefonní číslo;
  2. identifikaci objednávaného Zboží z nabídky Prodávajícího;
  3. požadované množství Zboží;
  4. cenu Zboží dle cen Prodávajícího, které jsou zveřejněny v E-shopu; (volbu způsobu dodání včetně akceptace nákladů na dodání);
  5. volbu způsobu úhrady kupní ceny.  

  Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání Zboží.

 1. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 2. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. V okamžiku doručení potvrzujícího e-mailu Kupujícímu je uzavřena Smlouva. V případě, že Kupujícím je spotřebitel,  zašle Prodávající  v textové podobě znění uzavřené smlouvy a znění těchto OP.  V případě, že Kupujícím je podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení OZ, považuje se za akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Za neakceptaci objednávky se považuje i neodeslání potvrzení o doručení objednávky (viz předchozí odstavec těchto OP). V případě, že za výše uvedených okolností Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a objednávka nebyla Prodávajícím akceptována, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jejího připsání na účet Prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán(a) příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka.

IV. Dodání zboží

 1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště (sídla) Kupujícího uvedeného v objednávce. Kupující může v rámci objednávky určit jiné místo dodání Zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště (sídla). V takovém případě Kupující uvede v objednávkovém formuláři, v poli pro Doručovací údaje označeném jako „Doručovací údaje:“, toto jiné místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí Zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.
 2. Obvyklá lhůta pro dodání Zboží činí  5 (pět) pracovních dní od akceptace objednávky, pokud je místo dodání na území České republiky. V případě Slovenské republiky je obvyklá lhůta pro dodání 10 (deset) pracovních dní od akceptace objednávky. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím, a proto v ojedinělých případech může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující, některým z prostředků komunikace na dálku, při akceptaci objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po této akceptaci vyrozuměn. Kupující bere na vědomí, že v případě zvolení v rámci objednávky možnosti úhrady kupní ceny Zboží prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu či úhradu platební kartou, výše uvedené dodací lhůty počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci).
 3. Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v E-shopu. Přeprava bude realizována prostřednictvím externí přepravní společnosti nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.
 4. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
 5. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti zaměstnance přepravní společnosti nebo zaměstnance držitele poštovní licence prohlédnout neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to např. prostřednictvím e-mailu : eshop@pragon.cz.
  Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Jestliže však byla kupní cena zaplacena před dodáním zboží, přechází vlastnické právo na spotřebitele okamžikem převzetí objednaného zboží.
 6. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.
 7. K dodávanému Zboží bude vždy přibalena i příslušná faktura s náležitostmi stanovenými právními předpisy.
 8. Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a/nebo cena dopravy.

V. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu. Kupní cena Zboží je uváděna včetně DPH v zákonné výši. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání, není-li dále stanoveno jinak. Aktuální ceny dopravy jsou taktéž uvedeny v E-shopu v sekci Ceny dopravy a možnosti platby, přičemž platí pouze pro dodání v rámci České a Slovenské  republiky.
 2. Změny cen Zboží, dopravy či změny limitu pro nárok Kupujícího na dopravu Zboží zdarma jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. Změna cen a limitu je účinná zveřejněním v E-shopu, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak.
 3. Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) je možná
  1. bezhotovostně na účet Prodávajícího, který bude uveden v akceptaci objednávky, příp. bude neprodleně sdělen Kupujícímu prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku;
  2. při dodání/převzetí Zboží (na dobírku) v hotovosti k rukám smluvního přepravce nebo držitele poštovní licence;
  3. prostřednictvím platební karty.
 4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby včetně platby kartou je kupní cena splatná ve lhůtě 7 dnů od uzavření Smlouvy.
 5. Kupní cena se v případě bezhotovostního převodu či platby kartou považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Kupní cena, jejíž úhrada je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána v hotovosti, se považuje za uhrazenou okamžikem jejího předání zaměstnanci držitele poštovní licence nebo zaměstnanci smluvního přepravce.
 6. V případě volby dopravy do Slovenské republiky je akceptována pouze platba kartou online.
 7. Slevové kupóny a kódy
  1. vždy tvoří neoddělitelný celek jak s připojenými doplňujícími informacemi s podmínkami jejich použití, tak i obchodními podmínkami; v případě potřeby vyjasnění charakteru či podmínek použití konkrétních slevových kupónů a kódů doporučujeme kupujícím, aby nás kontaktovali;
  2. umožňují nákup na pragon.cz se slevou; nazýváme je „slevové kupóny“, i když mají často jen podobu alfanumerického kódu, pro který je příhodnější námi také používané označení „slevový kód“;
  3. vystavené prodávajícím lze uplatnit pouze při objednávání zboží, případně i služeb, na eshopu www.pragon.cz. Nelze je uplatnit při osobních nákupech na výdejních místech eshopu bez předchozího objednání přes www.pragon.cz;
  4. se na www.pragon.cz uplatňují v prvním kroku košíku vepsáním slevového kódu do pole „Kód slevového kuponu“; následně po kliknutí na „Pokračovat k zadání osobních údajů“ je platnost slevového kódu ověřena a dochází k přesunu do dalšího (2.) kroku košíku; příslušná sleva se pak odečítá ve 3. kroku košíku Shrnutí a odeslání objednávky;
  5. lze použít na jednu objednávku vždy jen jedenkrát, tedy pouze jeden slevový kupón na jednu objednávku;
  6. zpravidla mají doplňujícími podmínkami vymezen okruh aplikace na zboží určitého druhu, typu či značky; dále musí být z daňových a technických důvodů vždy rozlišována sazba DPH, tj. vždy musí vzájemně odpovídat sazba DPH z kupónu se sazbou DPH kupónem zlevňovaného zboží;
  7. lze uplatnit pouze po stanovenou dobu platnosti uvedenou v doplňujících podmínkách;
  8. mohou být jak nepřenositelné, tedy svázané pro použití s přihlášením pod konkrétní registraci (e-mail) kupujícího, tak i přenositelné, které takto svázané nejsou; přenositelnost či nepřenositelnost je u slevových kupónů vyznačena v doplňujících informacích s podmínkami použití; pokud kupující zapomene své přihlašovací údaje, může si heslo pro registrovaný e-mail sám obnovit.
  9. mohou být jak jednorázové, tedy uplatnitelné jen 1×, tak i opakovaně použitelné; bez ohledu na toto rozlišení vždy nesou nějaké časové omezení; charakter slevových kupónů vyznačen v doplňujících informacích s podmínkami použití;
  10. není možné v případě ztráty nebo odcizení vystavit náhradním či novým způsobem;
  11. není možné aplikovat zpětně do již odeslané objednávky;
  12. propadnou v případě úplného vrácení zboží; při částečném vrácení objednávky bude hodnota slevového kupónu odečtena pouze v případě, že hodnota nevráceného zboží dosahuje stanovenou minimální hodnotu objednávky pro použití slevového kupónu, v opačném případě nelze kupón uplatnit;
  13. není možné použít na objednávku, která nedosahuje minimální stanovené hodnoty; typicky se používají na objednávku definovaného zboží, příp. i služeb, s celkovou cenou vyšší, než je nominální hodnota slevového kupónu; vztahují k ceně včetně DPH, avšak bez započítání dopravného, doběrečného a dalších poplatků, pokud není výslovně uvedeno jinak.
  14. nemohou být vyplaceny v hotovosti, a to ani z části.

VI. Záruka

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré nabízené Zboží je nové, a poskytuje Kupujícímu, jenž není podnikatelem, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, na toto Zboží záruku (§ 2165 OZ ve spojení s ustanovením § 2113 až 2117 OZ) po dobu, která je na obalu každého Zboží vyznačena jako doba spotřeby (použitelnosti), to vše za předpokladu, že Kupující řádně dodrží veškeré podmínky pro řádné skladování příslušného Zboží uvedené na jeho obalu nebo na www.pragon.cz. Pokud je Kupujícím podnikatel bude příslušná záruka a délka záruční doby sjednána v příslušné kupní smlouvě, jinak platí výše uvedené podmínky pro Kupujícího, který není podnikatelem.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme,
  1. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, . Prodávající však nenese odpovědnost za případný negativní vliv na zdravotní stav Kupujícího způsobený objednáním a použitím nevhodného druhu Zboží,(např. nesprávným výběrem apod.)
  2. Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  3. Zboží vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.
 3. Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.
 4. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, ke kterému dojde okamžikem převzetí zboží Kupujícím, byť se projeví až později v průběhu příslušné záruční doby. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 5. Kupující je povinen případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího v záruční době, a to neprodleně po jejich zjištění a nejlépe písemně na adrese PRAGON s.r.o., Praha 7, Dělnická 54, PSČ 170 00, Česká republika nebo adrese eshop@pragon.cz. K reklamaci je Kupující oprávněn využít reklamační formulář zveřejněný v E-shopu v sekci Reklamační řád.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží
  2. odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce se použije pouze v případě, že je Kupujícím spotřebitel.
 8. Kupující, který je podnikatelem,  nemůže odstoupit od Smlouvy (ustanovení následujícího článku VII. OP tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
  2. použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
 9. Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, musí vady reklamovat písemně, přičemž způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje Prodávající.
 10. Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas ve stanovené lhůtě. V případě, že reklamace bude vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny.
 11. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím jiná osoba než podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.
 12. Není-li pro případy, kdy to OZ umožňuje, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ a ustanovení § 2165 – 2174 OZ. Je-li kupujícím spotřebitel, užijí se dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

VII. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

 1. Kupující, kteří jsou spotřebitelem, mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží; odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany Prodávajícího. Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech  uvedených v ustanovení § 1837 OZ.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu PRAGON s.r.o.,Praha 7, Dělnická 54, PSČ 170 00, Česká republika nebo e-mailem na adresu eshop@pragon.cz). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (je zveřejněn v E-shopu v sekci Reklamační řád).
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz odst. 1 tohoto článku).
 4. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady.
 5. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.
 6. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu na adresu: PRAGON s.r.o., Praha 7, Dělnická 54, PSČ 170 00, Česká republika; na téže adrese je možno Zboží vrátit osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.
 7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží
 9. Na Kupující, kteří nejsou spotřebitelem, se tento článek OP nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak.
 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:
  1. prodávající dodal zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  2. kupující porušil originální obal zboží
  3. nevhodně skladoval dodané zboží - (skladování – viz etiketa na obalu)
 11. Ve smyslu ustanovení ust. § 1820 odst. 1) písm. j) NOZ sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit předně na Prodávajícího a dále na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

VIII. Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (Zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy, nebo identifikátory cookies a informace o nákupních procesech, údaje o uskutečněných nákupech, v případě podnikatele též IČ a DIČ, popřípadě další údaje sdělené kupujícím pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Osobní údaje kupujících zpracovávají prodávající pověření vlastní zaměstnanci naší společnosti, smluvní dopravci Česká pošta, s. p., Geis CZ s.r.o. a Geis Parcel CZ s.r.o., PPL s.r.o. apod., externí vývojáři eshopu www.pragon.cz ze společnosti Moonlake Web Services, s.r.o., IČ: 29249911 a účetní firma. U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.
 4. Kupující bere na vědomí, že pokud se přihlásil k odběru obchodních sdělení (newsletterů), bude prodávající zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.
 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, účetní firma, dopravci nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU.
 7. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky www.pragon.cz budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení. Ze zasílání se kupující může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na eshop@pragon.cz. Odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb.
 9. Kupující má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů.
 10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího, nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 11. Kupující souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení kupujícího umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti kupujícím, za předpokladu, že si kupující sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče. Více o Cookies v bodě X. těchto obchodních podmínek.
 12. Osobní údaje jsou zpracovávány v počítačovém systému prodávajícího a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Vybrané údaje jsou poskytovány smluvním dopravcům prodávajícího, což je nutné pro dodání zboží kupujícímu.
 13. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu nezbytnou pro vyřizování objednávek a plnění příslušných smluvních, účetních a daňových povinností prodávajícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně na dobu trvání smluvního vztahu + 15 let a po tuto dobu zároveň údaje jako prodávající uchováváme.
 14. Kupující bere na vědomí, že neudělení nebo odvolání souhlasu může mít za následek to, že Vám některé služby nebudeme moci poskytnout, stejně jako to, že uvedená skutečnost nemá vliv na naše zákonem uložené povinnosti.

IX. Ostatní ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, a to v elektronické podobě; Smlouva je po jejím uzavření Prodávajícím archivována, přičemž na písemnou žádost Kupujícího mu bude zaslána některým z prostředků komunikace na dálku. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění těchto obchodních podmínek platí, ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření příslušné kupní smlouvy. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v E-shopu. Již neúčinné verze OP jsou Prodávajícím archivovány a nejsou veřejně dostupné v E-shopu.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.
 3. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.

X. Cookies

 1. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité, bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Umožňují webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například nastavení pozice levého menu, pamatování si vašeho přihlášení atp. Soubory cookie společnosti Google slouží ke sledování návštěvnosti na našich stránkách.
 2. Používáním tohoto webu souhlasíte, jak s cookies nakládáme.
Odvolat cookies souhlas

XI. Informační povinnost dle Zákona č. 112/2016 o evidenci tržeb (EET)

 1. V souladu s požadavkem §25 zákona 112/2016 Sb. Vás informujeme, že „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
 2. V případě nákupu, či uplatnění dárkového poukazu, nebo u plateb kreditem v internetovém obchodě www.pragon.cz zákazník výslovně souhlasí s tím, že při platbě kartou online v našem e-shopu www.pragon.cz obdrží elektronickou stvrzenku EET dle zákona o evidenci tržeb EET (zákon č. 112/2016 Sb.) e-mailem, a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Zákazník je zodpovědný za uvedení validní e-mailové adresy v objednávce. Stvrzenku EET v tištěné podobě přikládáme k objednanému zboží, zákazník ji tedy obdrží při převzetí zboží, ať již na výdejním místě, nebo v balíčku od přepravní služby.

XII. Řešení sporů

 1. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se zavazují Prodávající a Kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran.
 2. Kupující, který je v postavení spotřebitele, bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu citovaného zákona, tedy i k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv uzavřených mezi Kupujícím a postavení spotřebitele na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé za použití těchto Obchodních podmínek je v souladu s § 20e písm. d) citovaného zákona České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 00020869, internetová adresa http://www.coi.cz.
 3. Je-li kupující spotřebitel a nedojde-li k dohodě dle odst. 1., mimosoudní řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci České obchodní inspekce.
 4. Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je zřízena na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, tak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontaktu na PRAGON s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.
 5. Není-li kupující spotřebitel a nedojde-li k dohodě dle odst. 1, anebo je-li kupující spotřebitel a nebyl-li spor vyřešen mimosoudně dohodou dle odst. 2. a současně nebyl-li spor vyřešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a Kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 7, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v prvním článku těchto OP či na e-mailovou adresu uvedenou v E-shopu a v případě Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, i když se adresát o jejím uložení nedověděl.
 2. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.
 3. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.
 4. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.
 5. Tyto OP jsou platné a účinné od 01. 01. 2021. Prodávající je oprávněn OP kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí vždy OP ve znění účinném v době uzavření příslušné Smlouvy.
PRAGON s.r.o.
Imrychova 883
143 00 Praha 4